ادامه بهترین جزوه آموزشی پرورش مرغ گوشتی شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ 23:23

بعضي از بيماري‌هاي طيور با مديريت صحيح و رعايت استانداردهاي بهداشتي، جلوگيري و كنترل مي‌شود. لذا هدف بايد به حداقل رساندن اثرات مخرب بيماري به سلامت و آسايش گله باشد. يكي از علايم اوليه درگيري گله با بيماري كاهش مصرف آب و دان مي‌باشد.

اگر مشكلي عارض شود، واكنش سريع‌ مدير شامل ارسال نمونه‌هايي از لاشه‌ها براي آزمايشگاه و تسريع در ويزيت گله توسط دامپزشك مي‌باشد. در درمان صحيح و به موقع در زمان ابتلا به بيماري مي‌تواند در به حداقل رساندن اثرات و ضايعات وارده به سلامت و عملكرد گله موثر باشد.         

واكسيناسيون

هدف از واكسيناسيون، پيشگيري از وقوع بيماري يا كنترل بيماري مي‌باشد. روش معمول ايجاد ايمني در معرض قرار دادن طيور با عوامل بيماريزا با بيماريزايي كمتر از سوش فيلد و ايجاد مصنوعيت مي‌باشد. نياز به واكيسناسيون در مناطق مختلف متفاوت بوده، يك برنامه مناسب بايد توسط دامپزشك مخصوص گله با علم و آگاهي به شيوع و تراكم بيماري در كشور، منطقه يا محل مورد نظر تنظيم و با بهترين شرايط انجام پذيرد  همچنين داشتن چگونگي وضعيت سلامتي گله و برنامه‌هاي واكسيناسيون قبلي و ميزان آنتي بادي گله مادر براي تنظيم يك برنامه واكسيناسيون مناسب، ضروري مي‌باشد.

توجه به نكات زير صرف نظر از نحوه روش واكسيناسيون مي‌تواند ضامن دستيابي به بهترين نتيجه باشد. بسياري از موارد و نكات كه عنوان مي‌گردد پيش پا افتاده و بديهي به نظر مي‌رسد وليكن مشاهده مي‌شود كه همين نكات ساده متاسفانه در بعضي از مزارع و مرغداري‌ها مورد توجه و اجرا قرار نمي‌گيريد كه بعضاً تمامي نتايج مورد انتظار پس از تلقيح واكسن را تحت تاثير قرار داده و گاهي پيامدهاي ناخوشايند و ناگواري به دنبال دارد.

1-14) براي نگهداري و حمل و نقل واكسن از زمان مصرف بايد زنجيره سرد (Cold china) رعايت شود و واكسن بر طبق برچسب و نظر شركت سازنده در برودت مناسب قرار داده شود كه معمولاً واكسن‌ها را در دماي 2+ الي 8+ درجه سانتي‌گراد در داخل يخچال معمولي و دور از نور نگهداري مي‌نمايند.

2-14) طيوري كه واكسينه مي‌شوند بايد از هر نظر در سلامت كامل به سر برند. دادن واكسن به طيور بيماربه ويژه در مورد واكسن زنده و تخفيف حدت يافته ممكن است باعث مبتلا شدن آنها به بيماري يا عدم ايجاد ايمني مناسب شود.

3-14) واكسيناسيون بايد در زمان مناسب انجام گيرد يعني زماني كه پرنده بهترين جواب را به واكسن دهد ضمن اينكه بايستي فاصله مناسب واكسن قبلي و بعدي رعايت شود. در واقع سن مناسب واكسيناسيون بايد بر اساس آنتي بادي مادري، زمان وقوع بيماري، شدت بيماري و تعداد واكسن‌هايي كه در منطقه استفاده مي‌شود، تعيين گردد.

4-14) چنانچه واكسن‌ بايد در تك تك پرندگان گله به صورت انفرادي انجام شود (مانند ترزيق يا قطره چشمي) بايد دقت نمود كه هيچ پرنده‌اي واكسن نخورده رها نشود و از دريافت واكسن توسط كل پرندگان گله اطمينان حاصل نمود.

5-14) در زمان واكسن هيچ نوع ماده ضدعفوني در سالن استفاده نشود.

6-14) شيشه‌هاي خالي شده واكسن بايد در داخل كوره لاشه سوز سوزانده شوند ويا پس از ريختن در ماده ضدعفوني مناسب در عمق خاك دفن شوند زيرا امكان بروز جهش در ويروس واكسن زنده و بيماريزا شدن آن در طول زمان وجود دارد ضمن اينكه بايستي به هر طريق تراكم ويروس را در محيط پرورش طيور به حداقل رساند.

7-14) پس از دادن واكسن، مصرف مولتي ويتامين‌ها همراه با الكتروليت‌ها و املاح معدني براي كنترل استرس وارده، به مدت 48 ساعت توصيه مي‌گردد.

8-14) در جيره غذايي كه به طيور داده مي‌شود كمبود و يا فقر گروهي خاص از مواد آن مي‌تواند تاثير واكسن را كم يا به صفر برساند. لذا از دادن واكسن به طيور كه به دليل كمبود عناصر حياتي در گير عوامل باليني كمبود آن ماده يا مواد هستند خودداري شود. اين مورد به ويژه درباره اسيدهاي آمينه ضروري و بخصوص ميتونين صادق است، بدني كه فاقد ميتونين كافي باشد نمي‌تواند پادتن سازي نمايد. وجود اسيدهاي آمينه گوگرد دار مانند ميتونين و سيستين براي متابوليسم بدن و همچنين براي توليد پادتن بعد از واكسيناسيون بسيار ضروري و مهم مي‌باشد. لذا واكسن‌ها در گله‌هايي بهترين پاسخ و ايمني را مي‌دهند كه جيره غذايي مناسب مخصوصاً از نظر اسد آمينه را مصرف نمايند.

9-14) از مصرف واكسنهايي كه فاقد برچسب و دستورالعمل موسسه يا شماره توليد (Lot / Butch) و تاريخ انقضا (Expire date) باشند بايستي خودداري شود.

روش‌هاي معمول واكسيناسيون

1- روش آشاميدني

2- روش اسپري

3- روش قطره چشمي

4- روش ترزيق زير جلد يا داخل عضلاني

5- روش تلقيح در سنين بال

واكسيناسيون به روش آشاميدني

1- تعيين و محاسبه صحيح دز واكسن مورد نياز براي گله، كه معمولاً حدود 10- 5% واكسن اضافه‌تر در نظر گرفته مي‌شود يعني براي 1000 قطعه جوجه حدود 1100- 1050 دز واكسن در نظر مي‌گيرند.

2- تعيين مقدار آب لازم براي تهيه محلول واكسن كه بايد جهت اين كار حدود يك چهارم مصرف آب روزانه جوجه‌ها را براي واكسيناسيون در نظر گرفت.

3- آب مصرفي در واكسن بايد 48 ساعت قبل و 24 ساعت بعد از واكسيناسيون كاملاً عاري از كلر، ماده ضدعفوني دارو و هر نوع ماده شيميايي باشد. ضمناً 2-1 روز قبل از واكسن از ضدعفوني نمودن آبخوريها و... خودداري شود و PH آب بين 5/7- 5/6 توصيه مي‌شود.

4- آبها بسيار سخت و با املاح زياد نيز براي دادن واكسن مناسب نبوده . در شرايطي كه آب داراي كيفيت خوب نيست به تهيه آب از مكاني ديگر كه كيفيت آن تاييد شده باشد حداقل براي دادن واكسن توصيه مي‌گردد ضمناً كنترلهاي بهداشتي بر روي وسايل يا تانكرهاي حمل آب ضروري است.

5- توصيه مي‌شود كه به ميزان 3- 5/2 در هزار (3-5/2 گرم شير در يك ليتر آب)  پودر شير خشك بدون چربي يا كم چرب به آن اضافه شود تا از غير فعال شدن ويروسهاي واكسن بوسيله عناصر و املاح داخل آن جلوگيري گردد. پودر شير خشك 30-20 دقيقه قبل از افزودن واكسن به خوبي در آب حل شود تا فرصت كافي براي خنثي كردن تركيبات كلره و يون‌هاي فلزي محلول در آب را داشته باشد.

 

                   

6- اضافه كردن يك ماده رنگي به واكسن هنگام مخلوط كردن آن باآب مفيد است. اين عمل باعث مي‌شود تا مدير مطمئن گردد كه همه جوجه‌ها واكسن دريافت كرده‌اند.ماده رنگي ممكن است به مدت چند ساعت بالاي منقار و نوك زبان جوجه‌ها باقي‌ بماند.

7- قبل از دادن واكسن با توجه به دما و شرايط آب و هوايي محيط و... حدو 2-5/1 ساعت تشنگي به جوجه‌ها داه شود. تمام آبخوريها با آب خالص شستشو گردد. توصيه مي‌شود كه توزيع واكسن در آبخوريهاي به صورت دستي و طي 3-2 مرحله انجام گيرد. در غير اين صورت شستشوي تانك آب (منبع آب سالن‌ها) و تمام مسير لوله‌ها ضرورت دارد تا در موقع مصرف واكسن همه مسير آب كاملاً تميز و عاري از رسوب و آلودگي باشد.

8- در زمان مصرف واكسن تعداد آبخوري بيشتر در نظر گرفته شود و حداقل براي هر 45-40 قطعه يك آبخوري مورد نياز است تا دو سوم جوجه‌ها به طور همزمان محلول واكسن را بياشامند. آب حاوي واكسن حدود 5/1- 1 ساعت بايد مصرف شود.

9- تحريك جوجه‌ها به خوردن دان باعث مي‌گردد تا آنها تشنه‌تر شده و واكسن را بهتر مصرف نمايند. ضمناً در صورت امكان در زمان شروع مصرف واكسن، دان از دسترس گله خارج شود و پس از حدود 45 دقيقه كه واكسن توزيع شد دان در اختيار گله قرار گيرد.

10- توصيه مي‌شود 2-1 نفر كارگر پس از ترزيق واكسن به آرامي در كنار ديواره‌ها و گوشه‌هاي سالن حركت كرده و جوجه‌ها را به سوي آبخوري‌ها تحريك نمايند.

11- در روزهاي گرم كه دماي آب مصرفي گله بالا است توصيه آن است كه با افزودن مقداري كافي يخ تهيه شده از آب بدون كلر، محلول واكسن را خنك نمائيد.

واكسيناسيون به روش قطره چشمي

1- روز قبل از اجراي برنامه واكسيناسيون بايد وسايل كار شامل قطره چكان مخصوص شيشه‌هاي كوچك كه قطره چكان روي آن گذاشته مي‌شود. ظرف يا شيشه‌هاي بزرگتر براي نگهداري واكسن، يخدان و يخ كه از آب بدون كلر تهيه شده باشد، آماده گردد.

2- قطر سوزن قطره چكان اندازه‌گيري و ار قطره چكانها با كاليبر يكسان استفاده شود. بايد اولاً مشخص نمود كه يك ميلي‌متر از محلول چند قطره مي‌شود و ثانياً از قطره چكانهايي استفاده شود كه همگي داري تعداد قطره يكسان باشند. قطره چكان (سوزن‌هاي قطره چكان) موجود معمولاً يك ميلي‌متر آب را به 40 قطره تقسيم مي‌نمايند.

3- هر چه از تعداد قطره چكانهاي استريل شده بيشتري استفاده شود و در طول كار مرتباً آنها را عوض نمود كيفيت كار بهتر مي‌گردد.

4-واكسن‌هاي (حل شده يا نشده) دور از نور آفتاب و حرارت و هميشه داخل يخدان حاوي يخ جابجا گردد.

5- براي اينكه در طول كار نيز خنك بودن محلول واكسن حفظ گردد، شيشه‌هاي حاوي واكسن متناوباً در داخل ظرف محتوي يخ قرار داده شود.

6- شيشه‌هايي كه قطره‌ چكان (سوزن) روي آنها نصب مي‌شود و براي چكاندن قطره واكسن استفاده مي‌شود بايد تيره باشند تا جلوي نفوذ نور به آن گرفته ‌شود. استفاده از شيشه‌ها با ظرفيت 10 سي‌سي توصيه مي‌شود.

7- بايد واكسن را به مرور حل نموده و از حل كردن يكباره مقدار كل واكسن كصرفي جداً خودداري نمود. و در حل كردن واكسن‌ها نهايت دقت و توجه اعمال شود.

8- از ريخت و پاش واكسن جلوگيري به عمل آيد و بايد به واكسيناتورها آموزش داده شود.

9- واكسيناتورها از برداشتن تعداد بيش از حد جوجه‌ها با يك دست براي هر نوبت چكاندن قطره خودداري نمايند.

10- واكسيناتورها دقت نمايند كه در داخل چشم هر جوجه فقط يك قطره واكسن چكانده شود.

11- به ازاي هر 1000 دز واكسن مقدار حدود 30-25 سي‌سي آب مقطر استريل مورد نياز مي‌باشد.

واكسيناسيون به روش ترزيق

1- وسايلي كه براي انجام واكسيناسيون به كار مي‌رود بايد از قبل آماده و كاملاً تميز و استرل شده باشند از مواد ضدعفوني كننده براي تميز كردن وسايل استفاده نشود.

2- شيشه‌هاي واكسن روغني را بايد قبل از مصرف در دماي حدود 24- 22 درجه سانتي‌گراد (حرارت اتاق) براي مدت حدود 2-1 ساعت قرار داد تا دماي محلول واكسن در زمان تزريق حدود 22-20 درجه سانتي‌گراد برسد.

3- ميزان دز واكسن كه به هر قطعه پرنده بايد ترزيق شود بطور دقيق تنظيم شود و در هنگام كار نيز هر چند وقت تنظيم و دز مصرفي در سرنگها كنترل شود.

4- شيشه‌هاي حاوي واكسن روغني قبل و در هنگام مصرف به خوبي تكان داده شوند.

5- كار با آرامي و دقت كافي انجام گيرد و هيچ شتاب و عجله در كار نباشد.

6- از سر سوزنها با قطر و طول مناسب با توجه به قوام محلول روغني و سن پرنده انتخاب شود.

7- در هنگام ترزيق بايد هر چند وقت يك بار سر سوزنها را تعويض و از سر سوزنها كه قبلاً آماده و استرس شده‌اند استفاده نمود كه معمولاً پس از ترزيق 200- 100 قطعه پرنده تعويض سر سوزن توصيه مي‌گردد.

8- ميزان واكسن مصرف شده در هنگام كارچندين بار ائدازه گرفته شود و با تعداد پرنده واكسينه شده مقايسه و ارزيابي شود.

9- تاريخ توليد، انقضاء، شماره بچ و نام كارخانه سازنده واكسن يادداشت شود.

واكسيناسيون به روش اسپري

اين روش نيز براي ايمن سازي توسط واكسن‌هاي زنده استفاده مي‌شود. واكسن را بايد با آب مقطر استريل رقيق نموده و به وسيله دستگاه مخصوص واكسن را از فاصله 70-50 سانتي‌متر پرنده و دربالاي بر آنها اسپري نمود.

1- مقار آب مورد نياز براي 1000 دز واكسن به نوع دستگاه اسپري و سن پرنده بستگي دارد. بطور كلي براي هر 1000 قطعه جوجه يك روزه 300- 200 ميلي‌ليتر و براي نيمچه‌هاي 450- 350 ميلي‌ليتر توصيه مي‌شود.

2- در جوجه‌هاي يك روزه عمل اسپري واكسن توسط اسپري‌هاي دستي و با قطرات درشت (اسپري باراني) صورت مي‌گيرد.

3- عمل واكسيناسيون اسپري توسط افراد مجرب صورت ‌گيرد و بهتر است قبل از اجرا تمرين كافي به عمل آيد تا در موقع كار هر جوجه دز كافي دريافت كند.

4- هنگام واكسيناسيون به روش اسپري (اسپري غباري) بايستي واكسن را در سرتاسر سالن پخش نمود. و از به وجود آمدن جريان هوا جلوگيري كرد.

5- از وسايل . دستگاه اسپري واكسن تنها براي واكسيناسيون استفاده شود و براي تميز كردن آنها محلول ضدعفوني به كار نرود.

15- حمل و نقل جوجه يكروزه

حمل و نقل جوجه يكروزه از اهميت بسيار مهمي برخوردار است زيرا جوجه يكروزه موجود زنده كاملاً حساسي است كه شرايط نامساعد محيطي مي‌تواند باعث افت كيفيت جوجه‌ها گردد. شرايط نامناسب حمل و نقل گرچه منجر به مرگ و مير جوجه‌ها نمي‌شود بلكه سبب نارسايي اوليه جوجه‌ها، شروع تلفات ناشي از كاهش مقاوت به بيماري‌ها و ابتلاء به انواع بيماري‌هاي عفوني، دهيدراته و وازد و دو دست شدن گله و در نهايت كاهش عملكرد آنها خواهد شد. لذا آشنايي با شرايط مطلوب حمل و نقل جوجه يكروزه امري ضروري مي‌باشد.

دو عامل بسيار مهم كه در طي حمل نقل جوجه بر كيفيت آنها تاثير منفي مي‌گذارند عبارتند از:

1- حرارت يا برودت زياد و از دست دادن آب بدن

2- عدم رعايت موازين بهداشتي و قرنطينه‌ا‌ي

از اين رو لازم است تهيه و شرايط محيطي نظير دما و رطوبت و اصول بهداشتي در طي حمل و نقل جوجه تحت مراقبت شديد قرار گيرند.

لذا موارد ذيل بايد مورد توجه و مدنظر قرار گيرد.

1-15) تامين درجه حرارت oc 24-22 (داخل كارتن جوجه oc 33-32) در كابين ماشين حمل جوجه هرگز جهت تامين حرارت مورد نياز كاميون حمل جوجه از وسائل نفت سوز يا گاز سوز استفاده نگردد زيرا باعث سوختن اكسيژن موجود در كابين و كاهش اكسيژن و افزايش دي‌اكسيدكربن طي حمل و نقل جوجه مي‌گردد.

2-15) رطوبت نسبي 75-70 درصد در كابين حمل جوجه لحاظ شود.

3-15) حداقل گردش هوا در كابين حمل جوجه 8/0 متر ثانيه باشد.

در كاميون حمل و نقل بايد هواي كافي جهت تامين اكسيژن مورد نياز و خروج دي‌اكسيد‌كربن توليد شده به وسيله جوجه‌ها فراهم شده باشد. بطوريكه ميزان دي‌اكسيدكربن موجود در هواي اطراف جوجه‌ها نبايد به بالاتر از 5/0 درصد برسد.

4-15) بيش از ظرفيت ماشين حمل جوجه اقدام به بارگيري و حمل جوجه نگردد و در هر كارتن جوجه نبايد بيش از 100-80  قطعه ريخته شود. (فصل گرم 80 قطعه و فصل سرد 100 قطعه)

5-15) در زمان بارگيري و يا تخليه جوجه (و در زمان توقف ماشين حمل) ضروري است موتور كاميون خاموش شده باشد زيرا تجمع گازهاي سمي خارج شده از اگزوز كاميون مي‌تواند سبب عوارض تنفسي و حتي خفگي جوجه‌ها شود.

6-15) در كابين حمل جوجه وجود دماسنج و رطوبت سنج ضروري است و كاميون حمل جوجه مجهز به يك سيستم هشدار دهنده باشد تا در صورت بروز هر گونه اشكال در تهويه و بالا رفتن دما راننده را مطلع سازد و بهتر است كليه عوامل محيطي داخل كابين حمل جوجه نظير رطوبت، دما، تهويه از اطاق راننده قابل مشاهده و كنترل باشد.

16- ورود جوجه

آمادگي براي ورود جوجه

سالنها، محوطه مرغداري و تمام تجهيزات بايد قبل از ورود جوجه ضدعفوني شده آماده به كار باشند.

وسايل ضروري و تجهيزات شامل آبخوري و دانخوري، سيستم گرم كننده و هواكش‌ها و... به نحوي قرار داده شود و آماده به كار باشند بطوريكه جوجه‌ها بدون از دست دادن آب بدن دماي خود را حفظ كنند و آب و دان را براحتي پيدا كنند. سالنها بايستي از قبل گرم شده و دما و رطوبت حداقل 24 ساعت قبل از ورود جوجه‌ها ثابت شده و به دما و رطوبت مناسب برسند. دما و رطوبت بطور مرتب و منظم كنترل شده تا از يكنواختي شرايط محيطي در سرتاسر محدود جوجه ريزي مطمئن شويم.

جوجه ريزي

همانطوري كه اشاره شد قبل از تحويل جوجه‌ها، بايد كنترل نهايي از نظر امكان دسترسي به آب و دان . توزيع آنها در داخل سالنها انجام گيرد.

1-16) همانطوريكه اشاره شد قبل از تحويل جوجه‌ها، بايد كنترل نهايي از نظر امكان

دسترسي به آب و دان . توزيع آنها در داخل سالنها انجام گيرد.

2-16) لازم است زمان تحويل جوجه‌ها در مرغداري (با توجه به مسافت كارخانه جوجه‌كشي تا مزرعه) تخمين زده شود، تا تمام امكانات برقرار باشد و جوجه‌ها بطور صحيح تخليه و جاي داده شوند.

3-16) تاخير در تخليه جوجه‌ها از كاميون يا از كارتن‌ها موجب كم‌شدن آب بدن جوجه‌ها مي‌گردد كه در نهايت سبب افزايش تلفات اوليه و كاهش پتانسيل رشد جوجه‌ها مي‌گردد.

4-16) كارتن‌ها حاوي جوجه‌ نبايد در محدوده منابع گرمايش رويهم چيده شوند چونكه باعث گرم شدن سريع و خفگي جوجه‌ها مي‌گردد.

5-16) كارتن‌هاي حاوي جوجه‌ بايد با سرعت، به آرامي و بطور يكنواخت و در محدوده جوجه‌ريزي و اطراف آبخوري‌ها تخليه و پخش شوند.

6-16) جعبه‌هاي خالي مي‌بايست بدون تاخير از سالن خارج و سوزانده شوند.

7-16) همانطوريكه قبلاً گفته شد دسترسي به غذا درروزهاي اوليه براي رسيدن به رشد مطلوب مهم است و دسترسي به غذا باعث جذب سريعتر كيسه زرده مي‌گردد.

با حركت روده‌ها در جوجه‌هايي كه تغذيه شده‌اند، انتقال زرده به داخل روده سريعتر شده و عفونت ناشي از عدم جذب كيسه زرده به ميزان زيادي كاهش مي‌يابد. جوجه‌ بطور غريزي بعد از خروج از تخم به جستجوي غذا مي‌پردازند. رشد تقريباً 24 ساعت بعد از خوردن دان شروع مي‌شود، عدم دسترسي به دان باعث افت چشمگير وزن بدن مي‌شود.

8-16) حدود 3 ساعت قبل از ورود جوجه‌ها به سالنها بايد آبخوري‌ها را پر نمود تا در هنگام ورود جوجه‌ها به سالن از سردي آب كاسته شود و دماي مناسبي پيدا كند كه دماي 25 درجه سانتي‌گراد مناسب مي‌باشد.

9-16) اگر آب حاوي مواد انرژي‌زا نظير شكر باشد عملكرد بهتري حاصل مي‌گردد.

همچنين استفاده از محلول مولتي ويتامين به علاوه الكتروليت در آب آشاميدني جوجه‌هايي كه در معرض استرس حمل ونقل و... قرار دارند باعث بهبود عملكرد و كاهش تنش‌هاي حاصل از استرس مي‌شود. لذا توصيه مي‌شود براي 6-4 ساعت اول آب به علاوه شكر با دز 5% در اختيار جوجه‌ها قرار گيرد و سپس براي مدت 24 ساعت مولتي ويتامين به علاوه الكتروليت با دز 1 در 1000 و آنگاه براي مدت 48-24 ساعت ويتامين AD3E همراه ويتامين B-Complex با دز 1 در 1000 به صورت آشاميدني در اختيار جوجه‌ها قرار گيرد.

10-16) پس از استقرار جوجه‌ها در سالن‌ها و پيدا نمودن آب و دان توسط آنها به مدت 2-1 ساعت از تحريك بي‌مورد جوجه‌ها پرهيز شود تا جوجه‌ها به محيط جديد عادت كنند.

سپس جهت تحريك آنها و استفاده از آب و اقدام به تحريك ملايم و آهسته آنها نماييد و از جمع شدن و كپه شدن آنها بر رويهم و يا در گوشه‌هاي سالن و... جلوگيري نماييد.

11-16) درجه حرارت سالن بر اساس دماي توصيه شده برقرار شود. (31-29 درجه سانتي‌گراد) و از دماي بالاتر در هنگام ورود جوجه‌ها و روزهاي اوليه پرورش جداً پرهيز شود چونكه باعث دهيدراته شدن جوجه‌ها و كاهش وزن گيري در روزهاي آينده پرورش و دو دست شدن گله مي‌شود.

12-16) در تامين رطوبت مناسب و مطلوب توجه كافي شود (65-60%) زيرا دماي مطلوب تامين رطوبت مناسب در طول هفته اول از چسبندگي مقعد و دهيدراته شدن جوجه‌ها، در نتيجه از ايجاد ناهماهنگي در وزن گله جلوگيري خواهد نمود.

13-16) پس از ورود جوجه‌ها به سالن به تدريج از هواكش‌هاي كوچك موجود در سالن بادور ملايم جهت تخليه گازهاي مضر موجود در سالن پرورش و تامين هواي تازه در سالن استفاده نماييد. زيرا عدم خروج گازهاي مضر از سالن و عدم ورود هوا و اكسيژن به ميزان كافي به سالن منجر به بالا رفتن غلظت گازهاي مضر و بروز آسيب و بيماري‌هاي تنفسي مي‌گردد.

14-16) جوجه‌ها بايد در شرايط مطلوب حمل گردند و دما (گرما و سرما) همچنين رطوبت و تهويه (تامين اكسيژن) مرتباً كنترل شود و از بروز هرگونه استرس از جمله كوران هوا در داخل كانتينر حمل جوجه جلوگيري گردد بطوريكه خشك شدن جوجه ناشي از ضعف در كنترل شرايط محيطي در طول حمل و نقل و همچنين در طول روزهاي اوليه زندگي جوجه‌ها باعث افزايش تلفات، كاهش رشد و دو دست شدن گله و... مي‌شود.

15-16) از مصرف بي‌مورد و خودسرانه دارو در گله جداً پرهيز گردد. مصرف دارو و برنامه واكسيناسيون بايستي با نظر دامپزشك فارم باشد.

نوشته شده توسط مهندس واحدی  | لینک ثابت |